Xestión de solicitudes de valoración previa de retribucións adicionais do profesorado universitario

Instrucións

  1. Cubrir os Anexos II-A y II-B, empregando os formatos electrónicos que se poden descargar nesta páxina
  2. Cubrir o Anexo I empregando a presente aplicación
  3. Xuntar telemáticamente as copias dixitais dos distintos documentos solicitados
  4. Unha vez cubertos todos os apartados do Anexo I e vinculados os documentos, pulsar o botón continuar
  5. No caso de que existan erros volver ó Anexo I seguindo o enlace correspondente. Lembrar que nese caso débense de vincular de novo os documentos que se envían telemáticamente
  6. Finalizado o proceso, xerarase un documento pdf que deberá presentarse na sede electrónica da Xunta de Galicia con domicilio https://sede.xunta.es

Anexos


© Axencia para a Calidade
do Sistema Universitario de Galicia